O zahradě

mapaMotto: Vstoupili jsme na pozemek. Ležel ladem, přesto jsme vnímali srozumitelné signály dlouhé historie lidského úsilí. Pustili jsme se do toho.

Začátky budování naší okrasné zahrady na bývalých záhumenicových plužinách, navazujících na chalupy na historické návsi v samotném jádru obce Strašín u Sušice, spadají do let 2008-2009. Hranice pozemku vykazuje fascinující shodu se záznamem tohoto území v prvním úplném katastru nemovitostí habsburské monarchie z roku 1837. Součástí areálu dvora jsou dvě dnes neobyvatelné chalupy a několik bývalých hospodářských staveb z kamenného zdiva, u nichž provádíme opatření ke stavební stabilizaci a tím k zachování jejich historické hodnoty. Historická náves obce Strašín s památkově chráněnou roubenkou uprostřed a kašnou v horní části, dále se zachovalou a tím i urbanisticky hodnotnou strukturou zástavby chalup postavených v hustém sledu ve svažitém sevřeném prostoru vyzařuje i dnes dobovou autenticitu. Pohled z návsi na malebný reliéf podšumavské krajiny umocňuje zážitek vnímání této lokality.

  krajina

Zahrada a její koncepce

Těžištěm našeho zájmu byla a je okrasná zahrada integrovaná do české krajiny, jejíž hranice přecházejí téměř nepozorovaně do pásu sečených luk a poté do pastvin. Koncepce zahrady vychází z rozdělení plochy na část okrasnou a část užitnou. Při komplexní obnově užitné zahrady jsme založili nový sad ovocných stromů (převážně jabloní) a vysázeli desítky keřů drobného ovoce. Mladé jabloně nových odrůd vyšlechtěných v českých výzkumných stanicích dávají již po několika letech dobrou úrodu vynikajícího ovoce, a to i přesto, že se naše lokalita nachází v podhůří. Květnice a štěpnice se doplňují a ve vhodných situacích jsou ovocné stromy součástí hlavních okrasných ploch.

02

Smíšené záhony v anglickém stylu

Základem okrasné zahrady jsou rozsáhlé plochy určené pro pěstování vybraných rostlin, zejména keřů a trvalek. Smíšené záhony vycházejí ze struktur a témat anglických zahrad. Společenství rostlin jsou zvolena v souladu s požadavky stanoviště tak, abychom dosáhli harmonického či kontrastního estetického vzhledu vhodnou kombinací barev, tvarů listů, květů a doby kvetení, výšky a celkové struktury rostlin. Intenzivní péče zajišťuje upravený vzhled těchto záhonů během celé sezony, které v průběhu roku potěší proměnlivou podobou rostlin.

03

Tematické záhony a sbírky rostlin

Tematické záhony jsou osázeny jedním druhem rostlin a jejich odrůdami. Jsou to   bylinné pivoňky a nověji velkokvěté kosatce. Kombinací těchto druhů s jinými vhodnými rostlinami vznikla barevně i tvarově působivá aranžmá.

04

U botanicky obsáhlých rodů rostlin je snaha získat co největší počet druhů a odrůd, jde zejména o keře – kaliny, vrby, hortenzie (s výjimkou h. macrophylla). V zahradě je možné shlédnout takové druhy a odrůdy rostlin, které nejsou běžně k vidění.

Živé ploty

Samostatnou kapitolou jsou živé ploty a jejich funkce jak z hlediska tvorby ochranného mikroklimatu nezbytného pro náročné rostliny, tak i z hlediska funkce okrajových kulis na hranici pozemku i jako výrazný prvek oddělující jednotlivé úseky uvnitř zahrady. V obvodové linii jsou to volně rostoucí ploty vytvořené z jednoho druhu rostlin (svída), z více druhů (kalina, tavola, tavolník, zlatice, vajgélie), dále geometricky stříhané ploty z habru, buku, červenolistého buku a dřínu. Živý plot z tisů odděluje uvnitř pozemku horní okrasnou část zahrady od části dolní v místech někdejší hranice mezi dvěma záhumenkovými pruhy.

05